www.tharaediocese.org

วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2560 09:17

วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า


ห้าสิบวันหลังจากวันฉลองขนมปังไร้เชื้อ ชาวยิวเฉลิมฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าว ในปฏิทินพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ ในวันที่ห้าสิบนี้ เราฉลองพันธกิจของพระศาสนจักรในการเก็บเกี่ยววิญญาณ วันนี้เราฉลองวันเกิดของพระศาสนจักร เมื่ออำนาจจากเบื้องบนถูกประทานให้แก่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า ให้เขาสืบทอดงานของพระเยซูคริสตเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น



ยอห์น 20:19-23
    ค่ำวันนั้น ซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามา ทรงยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”

 

cr.http://www.kamsonbkk.com

               "พระจิตเจ้า" หรือ "พระจิตผู้ศักดิ์สิทธิ์" คือ พระนามเฉพาะขององค์พระผู้ซึ่งเราสักการะบูชาและถวายสิริโรจนาร่วมกับพระบิดาและพระบุตร พระศาสนจักรได้รับพระจิตมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และประกาศยืนยันในการโปรดศีลล้างบาป ให้แก่ลูกคนใหม่ ๆ ของพระศาสนจักร (PG 45, 1321A-B)

คำว่า "พระจิต" เป็นคำแปลของคำภาษาฮีบรู Ruah ซึ่งในความหมายแรก หมายถึง ลมหายใจ อากาศ สายลม พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาพลักษณ์ของลมที่รู้สึกได้อย่างถูกต้อง เพื่อเสนอแนะแก่นิโคเดมัส ถึงลักษณะใหม่อันโพ้นธรรมชาติขององค์พระผู้ทรงเป็นลมปราณของพระเจ้า พระจิตของพระเจ้าโดยพระองค์เอง (ยน.3:5-8) ในอีกทางหนึ่ง พระจิตและความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคุณสมบัติร่วมกันของพระเจ้าทั้งสามพระบุคคล แต่เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันแล้ว พระธรรมคัมภีร์ พิธีกรรม และภาษาเทววิทยา ก็หมายถึงพระบุคคลอันเหลือที่จะพรรณนาได้ของพระจิตเจ้า โดยปราศจากความคลุมเครือใด ๆ ที่จะไปปะปนกับการใช้คำว่า "พระจิต" และ "ศักดิ์สิทธิ์" นี้ในที่อื่น ๆ

              "ไม่มีใครจะหยั่งรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าได้ เว้นแต่พระจิตของพระเจ้า" (1คร.2:11) และพระจิตที่ไขแสดงพระเจ้านี้เองที่ทรงโปรดให้เราได้รู้จักพระคริสต์ พระวจนาตถ์ของพระเจ้า พระวาจาทรงชีวิต แต่ไม่มีการตรัสถึงพระองค์เอง องค์พระผู้ได้ "ตรัสผ่านทางประกาศกทั้งหลาย" ทรงช่วยให้เราได้ยินพระวาจาของพระบิดา แต่พระองค์เอง เราไม่ได้ยินเลย เรารู้จักพระองค์ก็แต่ในความเคลื่อนไหว ซึ่งในความเคลื่อนไหวนั้น พระองค์ทรงเผยแสดงพระวจนาตถ์แก่เรา และเตรียมใจเราให้พร้อมจะต้อนรับพระวจนาตถ์ในความซื่อ พระจิตแห่งความจริงผู้ทรงเผยให้เราได้รู้จักพระคริสต์ "ไม่ตรัสถึงพระองค์เอง" (ยน.16:13) การลบความสำคัญของพระองค์เองออกไปเช่นนี้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าโดยเฉพาะ ต่อคำอธิบายว่าเพราะเหตุใด "โลกจึงรับพระองค์ไม่ได้ เพราะโลกมองไม่เห็นพระองค์ และไม่รู้จักพระองค์" ในขณะที่ผู้ซึ่งเชื่อในพระคริสต์จะรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ประทับอยู่กับพวกเขา (ยน.14:17)

              นักบุญลูกากล่าวว่า หลังจากพระคริสตเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วพระจิตเจ้าได้เสด็จลงมายังอัครสาวกในวันสมโภชเปนเตกอสเต พร้อมด้วยอำนาจเปิดประตูสวรรค์แก่นานาชาติ และทำให้เขารู้จักพันธสัญญาใหม่ เป็นอันว่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ได้รวมกันขับร้องสรรเสริญพระเจ้าและตระกูลต่าง ๆ ที่แตกกระจัดกระจายอยู่ ได้กลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยทางพระจิตเจ้าได้ถูกนำมาถวายแด่พระบิดาเจ้าเป็นดังผลแรกของนานาชาติ

เมื่อพระคริสตเจ้าได้ทรงสัญญาจะส่งพระผู้บรรเทามา พระองค์จะทรงจัดเตรียมเราให้เป็นของถวายแด่พระเป็นเจ้า แป้งแห้งไม่สามารถทำเป็นก้อนหรือขนมปังถ้าไม่มีความชื้นฉันใด หากปราศจากน้ำลงมาจากสวรรค์ เราซึ่งมีอยู่มากหลายก็ไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสตเจ้าฉันนั้น เช่นเดียวกับดินแห้งแล้งไม่สามารถทำการเพาะปลูกให้เกิดผล เว้นแต่จะได้รับความชุ่มชื้น ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นดังต้นไม้ที่ขาดน้ำ เราไม่สามารถเจริญชีวิตและเกิดผล ถ้าปราศจากฝนแห่งพระพรซึ่งตกลงมาจากสวรรค์ โดยทางศีลล้างบาป เราได้พ้นจากการเปลี่ยนแปลงและการผุเปื่อยและกลับเป็นหนึ่งเดียวกันทางร่างกาย โดยทางพระจิตเจ้าเราได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันทางวิญญาณ

           "พระจิตเจ้าแห่งพระดำริและสติปัญญา พระจิตแห่งความคิดอ่านและพลกำลัง พระจิตแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า" ได้เสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้า และพระเยซูเจ้าได้ประทานพระจิตนี้ แก่พระศาสนจักรอีกทอดหนึ่ง โดยใช้พระผู้บรรเทาจากสวรรค์ลงมาสู่ทั่วโลก" (นักบุญอีเรเนโอ)

พระจิตเจ้าในพระศาสนจักร 
ปราศจาก "ลมปราณชีวิต" มนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ จิตรกรต้องการแรงบันดาลใจ เราทุกคนได้รับ "ruah yahweh" ลมปราณของพระยาห์เวห์ พระจิตผู้ประทานชีวิตของพระเจ้าในวันรับศีลล้างบาป สำหรับชาวยิว ในวันที่ห้าสิบ (หลังจากวันปัสกา) พวกเขาฉลองการประทานบทบัญญัติแก่โมเสสที่ภูเขาซีนายและการสถาปนาอิสราเอลขึ้นเป็นประชากรของพระเจ้า ส่วนเรา ในวันที่ห้าสิบ เราฉลองการประทานพระจิตของพระเจ้าแก่ประชากรของพระองค์ และที่สัมพันธ์กันก็คือ เป็นฉลองการสถาปนาอิสราเอลใหม่ คือพระศาสนจักร

พระจิตเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงส่งลงจากพระบิดา จะเตือนเราทุกคนถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนเรา พระองค์จะให้ชีวิต กระตุ้นเราและช่วยเราให้รู้และเข้าใจศาสนา ไม่เพียงแต่ด้วยความคิด แต่ด้วยจิตใจและวิญญาณของเรา (ยน.14:26) "ข้าแต่พระบิดาแห่งความสว่าง โปรดส่งพระจิตของพระองค์มายังชีวิตของเราด้วยอำนาจของลมที่มีอานุภาพและด้วยไฟแห่งปรีชาญาณของพระองค์ โปรดเปิดขอบฟ้าแห่งความคิดของเรา"

พระศาสนจักร ศูนย์รวมความเป็นหนึ่งเดียวอันทรงชีวิตในความเชื่ออัครสาวก ซึ่งพระศาสนจักรถ่ายทอดต่อ ๆ ไปนั้น คือแหล่งความรู้ของเราเกี่ยวกับพระจิตเจ้า

ในพระธรรมคัมภีร์ ซึ่งพระจิตทรงดลใจให้เขียนขึ้น

ในธรรมประเพณี ซึ่งบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรเป็นสักขีพยานอยู่ในลักษณะที่เป็นปัจจุบันเสมอ

ในอำนาจคำสั่งสอนของพระศาสนจักร ซึ่งพระจิตประทานความช่วยเหลืออยู่

ในพิธีกรรมแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยถ้อยคำและสัญลักษณ์ซึ่งพระจิต

ทรงโปรดให้เราได้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์

ในการภาวนาซึ่งพระจิตทรงวิงวอนเพื่อเรา

ในพระพรพิเศษและศาสนบริกรทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้พระศาสนจักรได้รับการยกย่องเชิดชู

ใบหมายสำคัญแห่งชีวิตการแพร่ธรรมและการเป็นธรรมทูต

ในการเป็นประจักษ์พยานของบรรดานักบุญ ซึ่งพระจิตทรงสำแดงศักดิ์สิทธิภาพของพระองค์

และปฏิบัติกิจการเพื่อความรอดสืบไป (CCC)

ในภาพอาจจะมี 3 คน

 

Read 25 times Last modified on วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2560 09:32

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

  • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
  • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

  • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : (042) 711-272
  • โทรสาร -: (042)712 023

    ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home บทความ บทความประจำวัน วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า