www.tharaediocese.org

 

1. กำเนิด
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค . ศ . 1942 ( พ . ศ . 2485) ที่บ้านหนองแสง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนมพระคุณเจ้าเป็นบุตรคนที่ 5 ของ นายสมเกียรติ กับ นางเสาร์ สันติสุขนิรันดร์มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นหญิง 4 คน ชาย 2 คน คือพระคุณเจ้ากับน้องชาย  คุณพ่อยอแซฟ บรรจง สันติสุขนิรันดร์ พระสงฆ์คณะซาเลเซียน

2. การศึกษา

 • 2.1 ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนหนองแสง นครพนม
 • 2.2 มัธยมศึกษา (ม. 8) โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร
 • 2.3 B.A. (Philosophy) Pont. Universitas Urbaniana, Rome Italy ค.ศ. 1966  ( พ.ศ. 2509)
 • 2.4 M.A. (Philosophy) Pont. Universitas Urbaniana, Rome Italy ค.ศ. 1968 ( พ.ศ. 2511)
 • 2.5 M.A. (Theology) Pont. Universitas Urbaniana, Rome Italy ค.ศ. 1970 ( พ.ศ. 2513)
 • 2.6 Biblical Theology Institute Catholique Paris, France ค.ศ. 1986 ( พ.ศ. 2529)

3. กระแสเรียก

 • 3.1 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ ค . ศ . 1954 -1963 ( พ . ศ . 2497 -2506 )
 • 3.2 บ้านเณรใหญ่ Collegio Propaganda Fide Roma ค . ศ . 1963-1970 ( พ.ศ. 2506-2513)
 • 3.3 บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17 พฤษภาคม ค . ศ . 1970 ( พ . ศ . 2513) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6
 • พร้อมกับคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ และพระสงฆ์จากที่ต่างๆ รวม 264 องค์
 • 3.4 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเอดัวร์ ถัง นำลาภ

4. หน้าที่การงาน

 • ค . ศ . 1970-1972 ( พ.ศ. 2513-2515) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
 • ค . ศ . 1972-1976 ( พ.ศ. 2515-2519) พระสงฆ์ประจำบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • ค . ศ . 1976-1980 ( พ.ศ. 2519-2523) เหรัญญิกอัครสังฆมณฑล และเลขานุการพระสังฆราช
 • ค . ศ . 1976-1977 ( พ.ศ. 2519-2520) เจ้าอาวาสวัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน
 • ค . ศ . 1977-1978 ( พ.ศ. 2520-2521) ดูแลวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว และวัดพระนามเยซู โพนสวาง
 • ค . ศ . 1978-1980 ( พ.ศ. 2521-2523) ดูแลวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น - ดอนขาว
 • ค . ศ . 1980-1981 ( พ.ศ. 2523-2524) เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
 • ค . ศ . 1980-1982 ( พ.ศ. 2523-2525) อุปสังฆราช
 • ค . ศ . 1981-1986 ( พ.ศ. 2524-2529) อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ. 1986-1987 ( พ.ศ. 2529-2530) ดูแลวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง และกลุ่มคริสตชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ค . ศ . 1987-1988 ( พ.ศ. 2530-2531) อธิการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ สกลนคร
 • ค . ศ . 1988-1990 ( พ.ศ. 2531-2533) ธรรมทูตที่ประเทศฝรั่งเศส
 • ค . ศ . 1990-1991 ( พ.ศ. 2533-2534) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช ผู้อำนวยการ PMS และดูแล กลุ่มคริสตชนอีสานในกรุงเทพฯ (แรงงานอพยพ)
 • ค . ศ . 1991-1997 ( พ.ศ. 2534-2540) รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช และผู้อำนวยการ PMS
 • ค . ศ . 1997-1998 ( พ.ศ. 2540-2541) ผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม หัวหน้าแผนกธรรมทูตและแพร่ธรรมเคลื่อนที่ หัวหน้าแผนกคำสอนและดูแลศูนย์คาทอลิกท่าแร่
 •   22 พ . ย . 1998 ( พ.ศ. 2541) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์
 •   23 ม . ค . 1999 ( พ.ศ. 2542) ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 •   1 ก.ค. 2005 ( พ.ศ. 2548) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 •   20 ส.ค. 2005 ( พ.ศ. 2548) เข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 


พระอัครสังฆราช  หลุยส์  จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ปี ค.ศ. 2005-ปัจจุบัน  
          พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เกิดวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.1942 ที่บ้านหนองแสง จังหวัดนครพนม บิดาชื่อนายสมเกียรติ  มารดาชื่อนางเสาร์ สันติสุขนิรันดร์ มีพี่น้องอีก 5 คน เป็นหญิง 4 คน  ชาย 1 คน คือ คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ พระสงฆ์คณะซาเลเซียน

สิ่งแรก...ข้อตั้งใจที่อยากทำในตำแหน่ง

     มีหลายอย่างที่อยากจะทำ อยากให้บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนคือรักพระเจ้ามากขึ้นและตระหนักถึงหน้าที่การงานของเขาในฐานะที่เป็นคริสตชนคือผู้ประกาศพระวรสารจะทำอย่างไรจะอบรมกันอย่างไรหรือจะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้ทกคนทำงานร่วมกันได้ นี่คือปรารถนาอันสูงส่ง ส่วนวัดต่างๆ พ่อคิดว่าต้องไปเยี่ยมทุกวัด ท่านบอกว่าเตรียมใจไว้นะ ต้องขึ้นเขาลงห้วย บางแห่งต้องเดิน น้ำหนักต้องลด พ่อก็บอกว่าดี
     การประกาศพระวรสารไปสู่พี่น้องที่ยังไม่ได้ข่าวดี แต่ว่าภาพใหญ่คือเราพยายามทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้มีของขวัญถวายแด่พระเป็นเจ้า โดยพยายามให้พระสงฆ์ ครูคำสอน และคริสตชนประกาศข่าวดีให้กว้างไกล ที่สุดในทุกหมู่บ้าน ในโรงเรียน เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
     การอบรมพระสงฆ์ อบรมคริสตชน ให้มีความสำนึกในเกียรติในหน้าที่ ตรงนี้เป็นงานที่เราจะต้องทำมากที่สุด คริสตชนที่มีอยู่ 9,537 คน ให้เขามีความตระหนักในหน้าที่การงานที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้ พ่อคิดว่าคริสตชนจะเป็นเครื่องมือที่ดีของพระเยซูเจ้าได้มากที่สุดเพราะเขาอยู่แทรกในสังคมนอกนั้นงานหลักที่จะวางเป็นแผนก็คือ จะพยายามสร้างจิตใจมากกว่าสร้างวัตถุเราทำเรื่องจิตใจให้แน่นอนมั่นคงเสียก่อน และการสร้างวัดจะตามมาทีหลัง เพราะการสร้างวัดนั้นทำเมื่อไหร่ก็ได้  ถ้าสร้างวัดก่อนแล้วมาสร้างจิตใจที่หลังมันทำยาก “พ่อคงจะต้องเรียนรู้งานแต่ละอย่าง คงจะลงพื้นที่มากกว่า ตอนนี้เรามีน้ำใจดีที่จะทำงาน งานแต่ละอย่างคงจะมีธรรมชาติไม่เหมือนกัน บุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าคงจะมีลักษณะบางอย่างที่เด่น บางอย่างที่ไม่เด่น เมื่อไปเยี่ยมเยียนแล้วเราจะต้องปรึกษากับพระสงฆ์ที่เป็นผู้ดูแลว่าอะไรเป็นอะไร และทำงานร่วมกัน อยากจะทำ อยากจะนำพระวรสารอขงพระเป็นเจ้าหว่านให้มากที่สุด ส่วนจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินหรือรอคอย เพราะเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้า เราเป็นเพียงผู้หว่าน”

นายชุมพายุคโลกาภิวัตน์

     บทบาทของพระสังฆราชยุคโลกาภิวัตน์ ถ้าหากเราไม่สร้างความสำนึกในเกียรติยศ หน้าที่ที่มีในฐานะป็นคริสตชนแล้วอิทธิพลของโลกวัตถุหรือวัตถุนิยมจะเข้ามากลืนกิน เราจะต้องให้ทั้งสถาบันโรงเรียน วัด ได้ตระหนักถึงการสร้างคนให้มีคุณภาพ ถ้าให้พ่อถามพระสงฆ์ พ่อคงจะถามได้ 3 ข้อ คือ
 1. คุณพ่อทำงานตามวัด ได้ช่วยคริสตชนให้รักพระเป็นเจ้ามากขึ้นไหม ?
 2. คนที่เป็นคริสตชนแล้วได้ช่วยเขาให้รักกันมากขึ้นไหม ?   เพื่อจะได้เป็นเครื่องหมายของคริสตชนที่แท้จริง และเป็นพยานถึงองค์พระเจ้าได้
 3. ช่วยเขาให้เป็นผู้แพร่ธรรมที่ดีไหม ?
     คิดว่า 3 ข้อนี้จะเป็นตัวที่หล่อหลอมให้ความคิดของบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ได้สมบูรณ์ขึ้น ถ้าหากเราทำ 3 ข้อนี้ครบถ้วน ถือว่าประสบความสำเร็จ ถ้าบอกว่าอยู่ตามวัดแล้วไม่ได้ช่วยให้คริสตชนรักพระเป็นเจ้ามากขึ้น แต่กลับเป็นอุปสรรคก็แย่ หรือว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ส่งเสริมให้คริสตชนรักกันมากขึ้น เกิดการแตกแยกระหว่างพระสงฆ์ นักบวช แทนที่จะเป็นผู้ประกาศพระวรสารด้วยการเป็นพยานชีวิต กลายเป็นการทำลาย และที่สำคัญที่คนเรายังขาดมากคือจิตตารมรณ์ จิตสำนึกในการเป็นผู้แพร่ธรรม ทุกคนทำได้และต้องทำ ถ้าไม่ทำก็ถือว่าผิดต่อหน้าที่ การงานและกระแสกเรียกที่ตนเองได้รับมา เพราะการประกาศพระวรสารไม่ใช่เรื่องของใครคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคน
     ขอร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ได้เลือกคนๆ หนึ่ง ให้มาทำงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นนายชุมพาของลูกแกะที่นั่น ร่วมงานกับบรรดาพระสังฆราชในประเทศไทย และร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ถือว่าเกียรตินี้ไม่ใช่ของคนๆ เดียว แต่เป็นเกียรติของทุกๆ คน ไม่ใช่ตำแหน่งนี้ทำให้คนมีเกียรติ แต่เป็นคนต่างหากที่ทำให้ตำแหน่งมีเกียรติ เหมือนอย่างที่พระสังฆราชจำเนียร บอกกับเรา เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้ช่วยกันภาวนาให้กับผู้ทำงานของพระด้วยความกระตือรือร้น และร่วมมือกับพระองค์ไปตลอดชีวิต.     

เข้ารับตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

     พิธีบูชาพระขอบพระคุณพระเป็นเจ้า โอกาสเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราชท่าแร่-หนองแสง ของพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   และแสดงความกตัญญุตาต่อพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร อดีตรักษาการผู้ปกครองของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2005 ที่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อำเภอเมือง  พร้อมด้วยพระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์    พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน พระสังฆราช ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค  โดยมีพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก นายปานชัย  บวรรัตนปราน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และข้าราชการ มาร่วมแสดงความยินดีกับพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์  ด้วย.
     คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม  อุปสังฆราช อ่านสาสน์แต่งตั้งพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์  ความว่า เบเนดิกต์  พระสังฆราช ผู้รับใช้ของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้า ขอส่งความปรารถนาดีและพระพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา ถึงภราดาที่นับถือของเรา หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ซึ่งจนบัดนี้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชสังฆมณฑลนครสวรรค์ และได้รับย้ายไปรับตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับภารกิจหนักยิ่งปกครองพระศาสนจักรสากล ซึ่งเป็นหมือนฝูงแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ตามแบบฉบับเหมือนท่านนักบุญเปโตร เราจึงจำเป็นต้องพยายามอย่างยิ่งจะเอาใจใส่ดูแลพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม บัดนี้ เราจำเป็นต้องจัดหาประมุขปกครองอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง หลังจากที่ตำแหน่งนี้ว่างลง เมื่อ พระอัครสังฆราช ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน ภราดรที่นับถือเรา ได้ขอลาจากตำแหน่ง เราคิดว่าภราดาที่นับถือของเรา มีคุณสมบัติที่ทุกคนยอมรับ และมีความเชี่ยวชาญในงานอภิบาลเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมรับตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลแห่งนี้
     ดังนั้น หลังจากรับฟังความคิดเห็นของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน อาศัยอำนาจสูงสุดของผู้สืบตำแหน่งจากอัครสาวก เราจึงให้ท่านพ้นจากตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลนคร สวรรค์ และแต่งตั้งท่านเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พร้อมกับสิทธิและหน้าที่ทุกประการของตำแหน่งนี้ เราสั่งให้คณะสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษแห่งอัครสังฆมณฑลของท่าน ได้รับรู้จดหมายฉบับนี้ เรายังขอเตือนเขาทั้งหลายได้ยินดีต้อนรับท่านและร่วมงานกับท่านตลอดไป ในที่สุด ท่านภราดรที่นับถือ อาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า ท่านจงดูแลบรรดาสัตบุรุษภายใต้ปกครองของท่านสุดความสามารถ ให้เราเหล่านั้น เจริญเติบโตยิ่งขึ้นทุกวัน ในคุณธรรมแบบ   คริสตชนและพร้อมที่จะเชื่อฟังท่าน เขาจะได้เป็นทั้งผู้ฟังพระวาจาของพระเจ้า รักษาพระวาจาเหล่านี้ไว้ และนำไปปฏิบัติตามในชีวิตด้วย (เทียบ ยก 1:22 ; ลก 11:28)
     ขอให้พระหรรษทานและสันติสุข อาศัยความช่วยเหลือคุ้มครองของพระนางพรหมจารีย์  จงดำรงอยู่กับท่านและกับชุมชนคริสตชนแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของเราตลอดไปให้ ณ กรุงโรม จากสำนักนักบุญเปโตร วันที่ 1 กรกฎาคม คริสตศักราช 2005  ซึ่งเป็นปีที่หนึ่งแห่งสมณสมัยของเรา เบเนดิกต์ ที่ 16
      พระสมณทูตกล่าวแสดงความยินดีกับพระอัครสังฆราช จำเนียร  ความโดยสรุปว่า “Adveniat Regnum Tuum”   (พระอาณาจักรจงมาถึง) คือคติพจน์ของพระอัครสังฆราช ที่จริงแล้วคติพจน์นี้หมายถึงพันธกิจที่แท้จริงของพระศาสนจักร พระศาสนจักรถูกเรียกให้ทำงานอย่างหนัก เพื่อเตรียมการสำหรับการมาถึงของพระอาณาจักรนี้ ซึ่งเป็นสถานภาพของสันติภาพ และของความยินดีของมนุษย์  ผู้มีน้ำใจดีทุกคน ขอให้คติพจน์นี้เป็นจริงขึ้นมาในศาสนบริการใหม่ของพระสังฆราช ในฐานะพระอัครสังฆราชของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ในการนำบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และประชาสัตบุรุษเข้าด้วยกัน เพื่อการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ขอให้มรณสักขีทั้งเจ็ดของพระศาสนจักรแห่งนี้ ได้เสนอวิงวอนเพื่อพระอัครสังฆราช พวกเราให้สละเลือดและดังนั้นจึงได้เพิ่มพลังให้แก่ความเชื่อให้แก่อัครสังฆมณฑลของพระอัครสังฆราช และให้แก่ประเทศไทยทั้งหมดด้วย ขอให้พระอัครสังฆราชได้เก็บเกี่ยวต่อไปซึ่งผลแห่งการเป็นมรณสักขีของพวกเขา
     ท่านยังใหม่ในตำแหน่งของพระอัครสังฆราช แต่ไม่ได้ใหม่ในศาสนบริการในฐานะพระสังฆ ราช ท่านทราบดีว่าพระสังฆราชคือนายชุมพา บิดาและอาจารย์ของประชากรของพระเป็นเจ้า ที่อยู่ภายใต้การอภิบาลของท่าน ซึ่งมีความหมายมากที่ท่านรับพันธกิจใหม่นี้ ในปีนี้ในปีที่อุทิศให้แก่ศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งสัมพันธ์ของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งในมิติที่มองไม่เห็นซึ่งในพระคริสตเจ้าและโดยทางการกระทำของพระจิตเจ้า สัมพันธ์เราเข้ากับพระบิดาและเราเข้าด้วยกัน และในมิติที่มองเห็นได้ ซึ่งหมายถึงความสนิทสัมพันธ์ในคำสอนของบรรดาอัครสาวก ในศีลศักดิ์สิทธิ์และในฐานันดรของพระศาสนจักร ตามที่เข้ารับใช้ของพระเป็นเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงลิขิตไว้ในสมณสาสน์สากล พระศาสนจักรว่าด้วยศีลมหาสนิท
     พ่อยินดีที่จะมาทำการบริหาร แต่พ่อจะไม่บริหารคนเดียว เรามีคณะกรรมการพระสงฆ์ สภาอภิบาล  พ่อจะฟังทั้งพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ  มีอะไรที่สัตบุรุษจะพูดกับพระสังฆราช พ่อก็พร้อมที่จะรับฟัง พระสงฆ์มีปัญหาอะไรที่จะให้พระสังฆราชรู้หรือต้องการแนะนำ จะมาเป็นกลุ่มหรือส่วนตัวก็ได้ และหลังจากพ่อได้ฟังเรื่องเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ก็จะมาวางแผนว่าจะทำงานด้วยกันอย่างอย่างไรให้เกิดผล พ่อยินดีเป็นผู้นำ เป็นผู้รักและรับใช้ประชากรของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ แห่งนี้ จนสุดความสามารถ และจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พร้อมจะเดินตามรอยบรรดาพระสังฆราช ผู้ซึ่งสานต่องานของอัครสังฆมณฑลนี้  ด้วยความอดทน เราก็ทราบว่าพระสังฆราชแต่ละองค์ มีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ตนเองมี และสิ่งที่ตนเองด้อยก็ต้องพัฒนาให้มีประโยชน์.

การศึกษา และเส้นทางกระแสเรียก

     เริ่มการศึกษาชั้น ป.1-4 ที่หนองแสงและชั้น ม.1-6 ที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร มีพระสงฆ์ไทยดูแลระยะ 2 ปีแรก จากนั้นก็ได้รับการดูแลจากพระสงฆ์ คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส สอบเทียบ ม.8 แล้วเป็นครูเณร 3 ปีกว่า.
     ปี ค.ศ.1963 พระสังฆราชเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ได้ส่งท่านไปยังบ้านเณรใหญ่ โปรปากันดา  ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านเรียนจบปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ จากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 พร้อมกับ คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์  และพระสงฆ์องค์อื่นๆ รวม 262 องค์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1970 ที่กรุงโรม
     จากครอบครัวที่เป็นคริสตชนและบิดามารดาเป็นเกษตรกร ทำนา ทำสวน ทำไร่ เพราะฉะนั้น   เพื่อแบ่งเบาภาระของทางครอบครัว วันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือเวลาปิดเทอม ท่านจำเนียรในวัยเด็ก มักจะไปเลี้ยงควายที่มีอยู่ 4-5 ตัว ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิต เพราะได้อยู่กับธรรมชาติ ได้ไปวัดสม่ำเสมอ ซึ่งบิดามารดาก็เป็นคนศรัทธาด้วย มีโอกาสได้ช่วยมิสซา คุณพ่อเจ้าวัดเคยถามว่ามีใครสนใจจะเป็นเณรไหม? ในตอนนั้นท่านยังไม่แน่ใจจึงไม่ได้ตอบอะไร พอจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเพื่อนๆหลายคน ก็เข้าบ้านเณร ท่านเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนแน่ จนในที่สุดก็ตัดสินใจไปพบกับคุณพ่อเจ้าวัด  เวลาเป็น คุณพ่อเอดัว ถัง นำลาภ ซึ่งเป็นพระสงฆ์มิชชันนารี จากสังฆมณฑลจันทบุรี มาทำงานที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นคนเคร่งมาก ในเวลาเดียวกันก็เป็นคนใจดีมากด้วย ท่านบอกกับคุณพ่อเอดัวว่า ‘ผมมีความประสงค์จะเข้าบ้านเณร’ พ่อเอดัวถามว่า “ทำไมมาบอกตอนนี้ มันช้าไปแล้ว 1 เดือน”  เสร็จแล้วท่านก็เขียนจดหมายส่งท่านเข้าบ้านเณร เมื่อไปถึงบ้านเณร ท่านต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากในการเรียนให้ทันเพื่อน และท่านก็ทำได้
     หลังจากจบบ้านเณรเล็ก ท่านต้องเตรียมตัวไปบ้านเณรใหญ่ โปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม อย่างกะทันหัน เสื้อผ้าก็ไม่มี ไม่พร้อม ภาษาก็ไม่เคยเรียน ท่านไป 2 คนร่วมกับสามเณรสำราญ วงศ์เสงี่ยม เมื่อไปถึง ก็ต้องเริ่มต้นเรียนจาก a b c ใหม่ อาศัยว่าเคยเรียนภาษาลาติน อังกฤษ และฝรั่งเศส  จึงสามารถประคับประคองตนเองจนก็เข้ารูปเข้ารอยในที่สุด ในช่วง 7 ปีที่บ้านเณร ถือว่าเป็นพระคุณของพระที่ให้โอกาสได้มาเรียน และได้รู้จักกับเณรของพระศาสนจักรในที่ต่างๆ ประมาณ 54 ประเทศ กินอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้อง เราจึงสามารถผสมผสานวัฒนธรรมกับความคิด และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันจนจบปรัชญาแล้วก็ต่อวิชาเทววิทยา
    ในช่วงที่อยู่บ้านเณรใหญ่นั้น ท่านมีโอกาสได้รับใช้บ้านเณรอยู่หลายๆ ครั้ง เช่น เป็นผู้จัดวัด ขายหนังสือ เป็นหัวหน้ากลุ่ม รับใช้เพื่อนๆ เมื่อจบแล้วทางบ้านเณรก็กำหนดวันเวลาบวช ท่านได้รับศีลบวช โดย พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ที่ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร
 
อ่านเพิ่มเติมจาก วิกีพีเดีย

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

 • พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 • อุปสังฆราช คุณพ่อ อันตน วีรเดช ใจเสรี 

ที่ตั้งสำนักมิสซัง

 • 362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 • โทรศัพท์ : (042) 711-272
 • โทรสาร -: (042)712 023

  ผู้ดูเเลเว็บไซต์ 

ติดตามข่าวสารทาง Social Media

ติดตามข่าวสารมิสซัง อัพเดททันเหตุการณ์.
 

เว็บหน่วยงานศาสนจักร

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับมิสซัง ข้อมูลมิสซัง พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน